Άρθρα συνεργατών και πελατών

Εισαγωγή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στο Δημόσιο

Μια ουσιαστική μεταρρύθμιση υλοποιείται στο Υπουργείο Οικονομικών με την εισαγωγή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στο Δημόσιο και την αναμόρφωση της δημοσιονομικής νομοθεσίας. Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα, συγκροτούνται ομάδες εργασίας για την επιτάχυνση του έργου της διαμόρφωσης ενός νέου πλαισίου για την παρακολούθηση των δημοσίων λογιστικών.

Προσδιορισμός του φόρου για εισοδήματα από ατομική άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας

Τα εισοδήματα από ατομική άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας φορολογούνται με την παρακάτω κλίμακα (παρ. 1 άρθρου 29 ν.4172/2013). Στην κλίμακα αυτή δεν περιλαμβάνονται εισοδήματα από ατομική αγροτική δραστηριότητα τα οποία φορολογούνται με συντελεστή 13%:

Προσδιορισμός του φόρου μισθωτών - συνταξιούχων

Η κλίμακα για μισθωτούς και συνταξιούχους αποτελείται από τρία (3) κλιμάκια με ανώτερο συντελεστή 42% ο οποίος εφαρμόζεται για εισοδήματα πάνω από 42.000 ευρώ

Οι συντελεστές ΦΠΑ στα κράτη - μέλη της Ε.Ε.

Από τον πίνακα διαπιστώνουμε ότι, από τις 28 συνολικά χώρες της ΕΕ, μία χώρα έχει ένα συντελεστή ΦΠΑ, 9 χώρες δύο συντελεστές ΦΠΑ και 18 χώρες τουλάχιστον τρεις συντελεστές ΦΠΑ. Σημειώνουμε ότι από την Ε.Ε. δεν καθορίζονται ενιαίοι συντελεστές για όλα τα κράτη μέλη, αλλά ορίζεται από τη σχετική Οδηγία της ΕΕ (2006/112/ΕΚ) το ελάχιστο ύψος των εφαρμοστέων συντελεστών ΦΠΑ και συγκεκριμένα ορίζεται ότι ο μειωμένος συντελεστής δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 5% και ο κανονικός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 15%.

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος

Πόσες και ποιες είναι οι κατηγορίες εισοδημάτων; Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες εισοδημάτων στην Ελλάδα: α) το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, β) το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, γ) το εισόδημα από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα, ακίνητη περιουσία) και δ) το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (π.χ. μετοχές, μερίδια ή μερίδες σε προσωπικές εταιρείες, κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια ή εταιρικά ομόλογα, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα).