Άρθρα συνεργατών και πελατών

Πώς θα φορολογηθούν οι εταιρίες για τη χρήση του 2013

Για τη χρήση του 2013, που θα δηλωθεί στο τρέχον έτος, οι συντελεστές φορολόγησης των εταιρειών έχουν ως εξής: Ανώνυμες Εταιρίες - Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε 26% ('Αρθρο 109 παρ. 1 ν.2238/1994) Για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101, ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%) στο συνολικό φορολογητέο εισόδημά τους. Με το συντελεστή αυτόν φορολογούνται και τα κέρδη που δηλώνονται με την οριστική δήλωση που υποβάλλουν τα υπό εκκαθάριση νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 107, ανεξάρτητα από το χρόνο που τέθηκαν σε εκκαθάριση.

Φορολογικά και Εργασιακά θέματα: Τι ισχύει από 1.1.2014

Από 1.1.2014 άρχισε η εφαρμογή του νέου Κώδικα Φορολογίας εισοδήματος (Ν.4172/2013), του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013), του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν.4093/2012) με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του και του νομοσχεδίου για την «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα κλπ». Επιγραμματικά, αναλύονται κατωτέρω οι βασικές διατάξεις και οι σημαντικές αλλαγές που επιφέρουν:

Κ.Φ.Α.Σ. Το νέο πλάισιο

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) - Το νέο πλαίσιο για την λογιστική οργάνωση των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών

 

Τι Αλλάζει στα ενοίκια

Ανάμεσα στις μεγάλες αλλαγές στη φορολογία για το 2014, συγκαταλέγεται  ο τρόπος με τον οποίο θα φορολογούνται τα εισοδήματα από ακίνητα.  Πλέον, τα έσοδα αυτά φορολογούνται αυτοτελώς, με συντελεστή 11% ή 33%.