Οι συντελεστές ΦΠΑ στα κράτη – μέλη της Ε.Ε.

Από τον πίνακα διαπιστώνουμε ότι, από τις 28 συνολικά χώρες της ΕΕ, μία χώρα έχει ένα συντελεστή ΦΠΑ, 9 χώρες δύο συντελεστές ΦΠΑ και 18 χώρες τουλάχιστον τρεις συντελεστές ΦΠΑ.

Σημειώνουμε ότι από την Ε.Ε. δεν καθορίζονται ενιαίοι συντελεστές για όλα τα κράτη μέλη, αλλά ορίζεται από τη σχετική Οδηγία της ΕΕ (2006/112/ΕΚ) το ελάχιστο ύψος των εφαρμοστέων συντελεστών ΦΠΑ και συγκεκριμένα ορίζεται ότι ο μειωμένος συντελεστής δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 5% και ο κανονικός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 15%.

Πίνακας συντελεστών ΦΠΑ στα κ-μ της Ε.Ε.

Χώρα Υπερμειωμένος Μειωμένος Κανονικός Ενδιάμεσος*
Βέλγιο 6/12 21 12
Βουλγαρία 9 20
Τσεχία 15 21
Δανία 25
Γερμανία 7 19
Εσθονία 9 20
Ελλάδα 6,5/13 23
Ισπανία 4 10 21
Γαλλία 2,1 5,5/10 20
Κροατία 5/13 25
Ιρλανδία 4,8 9/13,5 23 13,5
Ιταλία 4 10 22
Κύπρος 5/9 19
Λετονία 12 21
Λιθουανία 5/9 21
Λουξεμβούργο 3 6/12 15 12
Ουγγαρία 5/18 27
Μάλτα 5/7 18
Ολλανδία 6 21
Αυστρία 10 20 12
Πολωνία 5/8 23
Πορτογαλία 6/13 23 13
Ρουμανία 5/9 24
Σλοβενία 9,5 22
Σλοβακία 10 20
Φινλανδία 10/14 24
Σουηδία 6/12 25
Ηνωμένο Βασίλειο 5 20

Ν.Β. Οι μηδενικοί συντελεστές ΦΠΑ δεν περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα.

 

Πηγή: Forin.gr