Συνέντευξη με τον κ. Παύλο Δόϊκο εισηγητή του σεμιναρίου: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ: Τα «μυστικά» των επιτυχημένων προτάσεων και διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Μπορείτε να μας πληροφορήσετε τι είναι τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα;

Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα αποτελούν χρηματοδοτικά σχήματα που έχουν σκοπό την προώθηση των προτεραιοτήτων των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορους τομείς ενδιαφέροντος. Αυτό γίνεται με την οικονομική συμβολή της ΕΕ, η οποία συγχρηματοδοτεί πολλές εκατοντάδες έργων σε όλη την Ευρώπη σε διάφορους τομείς, όπως περιβάλλον, ενέργεια, πολιτισμός, έρευνα, ανταγωνιστικότητα, κ.α.

 Ποιους αφορούν τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα;

Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα αφορούν πρακτικά όλα τα νομικά πρόσωπα: Δήμους, περιφέρειες, αναπτυξιακές εταιρείες, υπουργεία, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, συνεταιρισμούς, επιμελητήρια. Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει μεγάλη έμφαση στη στήριξη των Επιχειρήσεων που εστιάζονται στην παραγωγή και την καινοτομία. Είναι ξεκάθαρο ότι τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα προσφέρουν πληθώρα ευκαιριών σε όλους τους οργανισμούς στην Ευρώπη και σε πάρα πολλούς Ευρωπαίους πολίτες (π.χ. ερευνητές).

Ποια είναι η βασική φιλοσοφία των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και πως τον αντιλαμβάνονται σήμερα στην Ελλάδα;

Η αλήθεια είναι ότι συχνά παρατηρείται το φαινόμενο της λανθασμένης κατανόησης του οικονομικού ρόλου και του σκοπού των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Τα Προγράμματα δεν πρέπει πρωτίστως να θεωρούνται έσοδα ή επιδότηση. Δεν αποτελούν λύση στα οικονομικά προβλήματα ενός οργανισμού. Αποτελούν αναπτυξιακούς μοχλούς, μοναδικές ευκαιρίες για υλοποίηση καινοτόμων έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας με μικρότερη οικονομική επιβάρυνση για τον οργανισμό που τα υλοποιεί λόγω της συγχρηματοδότησης από την ΕΕ. Με απλά λόγια, όταν υλοποιείς σχέδια για το μέλλον, τα Ευρωπαϊκά προγράμματα σε στηρίζουν.

Πώς εφαρμόζονται στην πράξη;

Κάθε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα έχει τους δικούς του διαχειριστικούς κανόνες. Ως γενική αρχή, κάθε Πρόγραμμα δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής προτάσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το κείμενο της πρόσκλησης παρέχει πληροφορίες σχετικά με το ποιοι οργανισμοί από ολόκληρη την Ευρώπη επιτρέπεται να υποβάλουν πρόταση ή όπως θα λέγαμε στη γλώσσα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, είναι επιλέξιμοι. Επίσης αναφέρει τους τομείς προτεραιότητας στους οποίους πρέπει να αφορούν οι προτάσεις, την προθεσμία υποβολής και διαθέσιμα έγγραφα στα οποία μπορεί ανατρέξει ο ενδιαφερόμενος. Στη συνέχεια, οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί αξιολογούνται και επιλέγονται οι καλύτερες βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των έργων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί την πρόοδό τους, μέσω τεχνικών και οικονομικών εκθέσεων προόδου που υποβάλει ο οργανισμός, προκειμένου να διασφαλίσει την ποιοτική υλοποίηση τους προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι σαφές ότι κάθε έργο (project) που συγχρηματοδοτεί η ΕΕ πρέπει να έχει καθαρή προστιθέμενη αξία για τους πολίτες της Ευρώπης.

-  Ποιοι εργάζονται στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα;

Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα δίνουν σήμερα πολλές ευκαιρίες απασχόλησης και στο μέλλον θα δώσουν ακόμα περισσότερες. Σε αυτά εργάζονται κυρίως πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανεξαρτήτως κλάδου σπουδών. Σήμερα, το γνωστικό αντικείμενο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων βασίζεται μόνο στην εμπειρία, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει οργανωμένη εκπαίδευση στο αντικείμενο αυτό στα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας μας. Αυτό κατά την άποψή μου θα πρέπει να αλλάξει γρήγορα και να οργανωθούν σχετικά μαθήματα στη Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων δίνοντας με αυτόν τον τρόπο ευκαιρίες σταδιοδρομίας στους νέους ανθρώπους.