Πως λειτουργεί η ασφάλιση ευθύνης στελεχών διοίκησης

Σημαντική προστασία προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα ανώτατα στελέχη μιας επιχείρησης μπορούν να προσφέρουν οι ασφαλιστικές εταιρείες που διαθέτουν προγράμματα ασφάλισης στελεχών διοίκησης (director&officer’sliability). Πρόκειται για ειδικά ασφαλιστικά προϊόντα τα οποία καλύπτουν τις απαιτήσεις τρίτων από ενέργειες ή και παραλείψεις των στελεχών διοίκησης.

Είναι, εξάλλου, γεγονός πως οι αποφάσεις που λαμβάνονται τόσο σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου μιας επιχείρησης όσο και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα επιμέρους στελέχη είναι σημαντικές και επηρεάζουν πλήθος ανθρώπων τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρείας. Στις περιπτώσεις όπου κάποιοι θίγονται από τις αποφάσεις αυτές, μπορεί να εγείρουν απαιτήσεις όχι μόνο προς το Νομικό Πρόσωπο αλλά και προς τα στελέχη προσωπικά διεκδικώντας αποζημιώσεις. Τα, εν λόγω, συμβόλαια καλύπτουν τα στελέχη και τις προσωπικές τους περιουσίες από διεκδικήσεις που μπορεί να προκληθούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Ποιους αφορούν

Τα προγράμματα ασφάλισης στελεχών διοίκησης καλύπτουν όλα τα πρόσωπα που είναι από τον νόμο υπεύθυνα για την διοίκηση μιας εταιρείας και τα οποία ασκούν την νόμιμη εκπροσώπησή της. Δηλαδή, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Γενικό Διευθυντή κλπ.

Τι καλύπτουν

Η ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης στελεχών διοίκησης ενεργοποιείται μετά από αξιώσεις τρίτων και στις περισσότερες περιπτώσεις αφορά, το κόστος ειδικού συμβούλου για την διερεύνηση της υπόθεσης, το κόστος της νομικής προστασίας και εφόσον υπάρξει αποδεδειγμένα ευθύνη την πληρωμή του εξωδικαστικού συμβιβασμού ή της αποζημίωσης που θα αποφασίσει το δικαστήριο. Ειδικότερα, μπορεί να καλύψει αξιώσεις:

Από μετόχους για:

- κακή διαχείριση, λάθη και παραλείψεις, αναίτια έξοδα, παράβαση καθήκοντος
- παραπλάνηση (π.χ. περιπτώσεις δημιουργικής λογιστικής)
- παραβίαση του καταστατικού της Εταιρίας

Από συναλλασσόμενους (τράπεζες, πελάτες, προμηθευτές, ανταγωνιστές) για:

- τη μη τήρηση συμφωνιών ή παράβαση σύμβασης
- παράβαση κανόνων πνευματικής ιδιοκτησίας
- λανθασμένη απεικόνιση οικονομικών στοιχείων
- εκμετάλλευση «ευαίσθητων» εμπορικών πληροφοριών
Από υπαλλήλους για:

- παράνομη καταγγελία σύμβασης εργασίας (απόλυση)
- παράβαση κανονισμών εργασίας ή όρων σύμβασης εργασίας
- μεροληψία (διακριτική μεταχείριση)
- στέρηση αυξήσεων και προαγωγών
- σεξουαλική παρενόχληση

Ακολουθούν ορισμένα σενάρια που περιγράφουν με ποιον τρόπο ενεργοποιήθηκαν τα ασφαλιστήρια Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης πελατών για την κάλυψη των Εξόδων Υπεράσπισης και αποζημίωσης σε πληθώρα αγωγών ερευνών και κατηγοριών.

Ενδεικτικά Παραδείγματα

Εργατική απαίτηση

Υπάλληλος κατέθεσε αγωγή κατά του διευθυντή προσωπικού και της εταιρείας διεκδικώντας αποζημίωση για ηθική βλάβη λόγω στέρησης προαγωγής. Η υπόθεση συμβιβάστηκε εξωδικαστικά.

Παράβαση καθήκοντος

Σε πρώην στελέχη μεσιτικής εταιρείας επιδόθηκε αγωγή για αμέλεια και κακοδιαχείριση λόγω καταβολής πλεονάζοντος ποσού για ακίνητη περιουσία στο εξωτερικό.

Αγωγή από θυγατρική εταιρεία

Η θυγατρική μια εταιρείας κατηγορεί τον πρόεδρο του ΔΣ της εταιρείας για παράβαση καθήκοντος αναφορικά με αποτυχία επίβλεψης συναλλαγής σε παράγωγη.

Αγωγή μετόχων

Οι μέτοχοι μια εταιρείας ενέκρινα την ανάληψη νομικής δράσης κατά του προέδρου και των πρώην διευθυντών της εταιρείας για πιθανές απώλειες της εταιρείας από τη μεταφορά κεφαλαίων σε επενδυτική εταιρεία.

Έρευνα από ρυθμιστική αρχή

Οι διευθυντές μια επιχείρησης ελέγχθηκαν από κρατική ρυθμιστική αρχή σχετικά με την καταβολή πλεονάζοντος ποσού δημοσίου χρήματος για επιχειρηματικές εκδηλώσεις.

Πόσο κοστίζουν

Το ύψος του ασφαλίστρου εξαρτάται από παράγοντες όπως, ο αριθμός των ασφαλισμένων στελεχών διοίκησης, η νομική μορφή της εταιρείας (Α.Ε., ΙΚΕ, ΕΠΕ κλπ), το μέγεθος της σε κύκλο εργασιών και εργαζομένους στην επιχείρηση. Ταυτόχρονα, σημαντικό ρόλο παίζει και η δραστηριότητα της εταιρείας αλλά και τα γεωγραφικά όρια που αυτή εκτείνεται.

 

Πηγή: Moneyguru.gr