Ισκαλατιάν Μαίρη

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο: Ισκαλατιάν
Ονομα: Μαίρη

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2005: University of Strathclyde MBA
1992:  Εθνικό Καποδιστριακό Ίδρυμα – Τμήμα Οικονομικών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Από 3/00: Όμιλος εταιρειών Παπουτσάνης (πρώην Plias Group) – Οικονομικό Τμήμα
Θέση: Financial Controller Ομίλου
Καθήκοντα: Ενοποίηση Οικονομικών Καταστάσεων, Απολογισμοί, Αναφορές, Προϋπολογισμοί,
Εσωτερικός Έλεγχος, Οικονομικός Έλεγχος, Οικονομικές Αναλύσεις, Επενδυτικές Σχέσεις.
Projects: Εισαγωγή σε περιβάλλον ΔΛΠ, Σχεδιασμός συστήματος Ελέγχου/SAP Ευρώ (Project
Manager), Σχεδιασμός συστήματος πωλήσεων Ex-van, Mετατροπή σε Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα.

1/98 – 3/00: TIM HELLAS A.E. (πρώην STET HELLAS S.A.) – Business Planning & Quality Department
Θέση: Quality & Processes Manager
Καθήκοντα: Καταγραφή, Αξιολόγηση και Βελτίωση διαδικασιών και αποτελεσματικότητας.
Σχεδιασμός και παρακολούθηση Δεικτών. Σχεδιασμός και παρακολούθηση MBOs.
Projects: Αξιολόγηση Επιχειρησιακών διαδικασιών (Project Manager)
Balanced Scorecard με την εταιρεία Booz Hallen Hamilton

3/95 – 1/98: TIM HELLAS S.A. – President & Managing Director Department
Θέση: Report & Budget Manager
Καθήκοντα: Οικονομικές Αναφορές-Απολογισμοί, Ετοιμασία, Αξιολόγηση και Έλεγχος
προϋπολογισμού, Οικονομικός Έλεγχος και Ανάλυση, Ανάλυση Ταμειακών ροών, Αναλύσεις κόστους -
οφέλους υπαρχόντων και νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
Projects: Στρατηγικός σχεδιασμός με την εταιρεία Gemini Consulting Churn Management analysis
με την εταιρεία Gemini Consulting

10/93 – 2/95   Συνεργασία με εταιρείες συμβούλων (“Strategic International ΕΠΕ”, “System
Conservation Hellas”, “Infoproject”) ως εξωτερικός συνεργάτης σε οικονομικά έργα και
έργα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Projects: Οικονομική Ανάλυση του IDA (Interchange of Data between Administrations)
συνεργασία με την Ernst & Young UK – (χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα)
Οδηγός για πηγές πληροφόρησης Έρευνας και Τεχνολογίας (χρηματοδοτούμενο από την
Ευρωπαϊκή Κοινότητα)
Επιχειρησιακό πλάνο για την εγκατάσταση μίας εταιρείας επεξεργασίας τροφίμων
(προϋπολογισμός 4,7 δις δρχ)

9/91 – 9/93      Σχολή Αηδονοπούλου – Τμήμα Μηχανογράφησης
Θέση: Βοηθός προϊστάμενου


Εισηγήτρια σε σεμινάρια

• Ο προϋπολογισμός ως εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού
• Οικονομικά για μη οικονομικά στελέχη
• Οικονομικά για νομικούς
• Διοικητική Λογιστική
• Eμπορική Αλληλογραφία


ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Ιουν 2007: Balanced Scorecard/ΕΕΔΕ
Mαρ 2006: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα /ΣΟΛ
Απρ 2005:  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα /ΣΟΛ
Απρ 2002: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα/EUPRO
Μαρ 2002: Ενοποίηση Οικονομικών Καταστάσεων/Forum
Φεβ 2002: Personal Management Skills
Μαρ 2001: Leadership – Teambuilding
Ιουν 2000: Ευρώ/ΕΕΔΕ
Φεβ 2000: Lead Auditor Training Course / BVQi
Μαι 1999: Putting Strategy into Action / MCE (Βρυξέλες)
Νοεμ 1997: Κοστολόγηση
1992 – 1993: Management Information Systems – ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ

 

ΓΛΩΣΣΕΣ

Αρμένικα (μητρική γλώσσα)
Αγγλικά (πολύ καλά)
Γαλλικά (πολύ καλά)
Ιταλικά (λίγα)