Φορολογία ακίνητης περιουσίας

Εάν μεταβληθεί η περιουσιακή κατάσταση, θα πρέπει αυτή να απεικονιστεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του αντίστοιχου έτους.

 

Φυσικά πρόσωπα

Σε περίπτωση κατά την οποία φυσικό πρόσωπο έχει ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας:

Έπρεπε να την έχει αναγράψει στη δήλωση στοιχείων ακινήτων από την απόκτησή της.

Σε περίπτωση που δεν το έχει ήδη κάνει, ως πρώτο έτος για να το δηλώσει, υποβάλλοντας δήλωση στοιχείων ακινήτων, είναι το έτος 2010.

Από τη δήλωση αυτή είναι πιθανό να προκύψει και Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) για κάθε έτος μέχρι και το έτος 2013. Για το έτος 2014 θα προκύψει Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

Πώς μπορεί να υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων;

Μπορεί να καταγράψει την ακίνητη περιουσία του από το έτος που την απέκτησε, ακολουθώντας τα πιο κάτω βήματα:

Πρέπει να έχει ή να αποκτήσει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) στην Ελλάδα.

Πρέπει να έχει ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο στην Ελλάδα , εφόσον δεν είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.

 

Πρέπει να πάρει προσωπικούς κωδικούς, με τους οποίους θα μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωση στοιχείων ακινήτων.

Θα την υποβάλει για το πρώτο έτος που είχε αυτή την υποχρέωση και θα τη μεταφέρε ι ηλεκτρονικά σε όλα τα επόμενα έτη, κάνοντας οριστικοποίηση για κάθε έτος

Εάν μεταβληθεί η περιουσιακή κατάσταση, θα πρέπει αυτή να απεικονιστεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του αντίστοιχου έτους.

Κάθε επόμενο έτος έχει υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση στοιχείων ακινήτων, μόνο εφόσον έχει μεταβολή στην περιουσιακή του κατάσταση. Όσοι είχαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση εντός του έτους 2014 και εφόσον οι μεταβολές αυτές υφίστανται και την 1 Ιανουαρίου του έτους 2015, οφείλουν να δηλώσουν τις μεταβολές αυτές στη δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2015 μέχρι την 30η Ιουνίου2015.

Εφόσον έχει υποβάλει τη δήλωση στοιχείων ακινήτων, με τους προσωπικούς του κωδικούς:

πρέπει να δει αν έχει προκύψει ΦΑΠ για τα έτη 2010-2013.
πρέπει να δει τον ΕΝΦΙΑ που προέκυψε για το έτος 2014 και το φόρο που θα προκύπτει κάθε επόμενο έτος.

μπορεί να εκδώσειπιστοποιητικό ηλεκτρονικά για τα ακίνητά του.

 

Αν αποκτήσει ακίνητο για πρώτη φορά από το 2015 θα πρέπει κατά κανόνα:

 

Αν το αποκτήσει από κληρονομιά, πρέπει να το δηλώ σει μέσα σε 5 ή σε 13 μήνες από το θάνατο ή τη δημοσίευση διαθήκης (δηλαδή μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας για αποποίηση της κληρονομιάς) ή, εάν κάνει στο μεταξύ αποδοχή κληρονομιάς, μέσα σε ένα μήνα από αυτή.

 

Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε μεταβολή επήλθε στην περιουσιακή κατάσταση μέχρι και την 31η Μαΐου 2015, η δήλωση θα υποβληθεί μέχρι και την 30ή

Ιουνίου 2015.

 

Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, εκτός από τις περιπτώσεις αποβιωσάντων, (εφόσον είχαν υποχρέωση σε υποβολή δήλωσης για το έτος 2015), οι δηλώσεις των οποίων υποβάλλονται από τους κληρονόμους τους χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ.

2. Νομικά πρόσωπα

 

Νομικό πρόσωπο το οποίο έχει αποκτήσει ακίνητο στην Ελλάδα ανεξάρτητα από την έδρα του:

Έπρεπε να είχε υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων το επόμενο έτος από την απόκτησή του.

 

Εάν δεν το έχει ήδη κάνει, οφείλει να το κάνει ηλεκτρονικά το έτος 2011 και να μεταφέρει τη δήλωση σε όλα τα επόμενα έτη.

Για το έτος 2014 προκύπτει ΕΝΦΙΑ, ενώ για τα προηγούμενα έτη οφείλει επιπλέον να υποβάλει και δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, ώστε να καταβάλει το φόρο που αναλογεί.

Ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που έχει στο καταστατικό της ως σκοπό τη διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων, από το έτος 2010 έχει επιπλέον την υποχρέωση να υποβάλει χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και δήλωση Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων, είτε απαλλάσσεσαι από το φόρο είτε όχι. Δήλωση υποβάλλουν σε κάθε περίπτωση και όλα τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στον ειδικό φόρο επί των ακινήτων σύμφωνα με το ν. 3091/2002.

Αν δεν υπάρχει υποχρέωση να υποβληθεί δήλωση Ειδικού Φόρου Ακινήτων, πρέπει να φυλάσσονται κατ’ έτος τα ορισμένα δικαιολογητικά απαλλαγής τα οποία αναφέρονται στην 1η Ιανουαρίου κάθε έτους φορολογίας και να επιδεικνύονται, εφόσον ζητηθούν από τη φορολογική αρχή. Για τον τρόπο συμπλήρωσης της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. ΠΟΛ. 1237/2014 εγκύκλιος.

 

Πηγή: Forologikanea.gr