Συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • Εγκατάσταση Συστήματος ManagementReporting.
 • Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ως κύριων οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης.
 • Στρατηγικός σχεδιασμός Επιχειρήσεων (StrategicManagement).
 • ΑνασχεδιασμόςΕπιχειρήσεων (Business Process Management –Reengineering).
 • Σχεδιασμός της Οργανωτικής Δομής της Επιχείρησης.
 • Εγκατάσταση Συστήματος Προϋπολογισμού (Budgeting).
 • Εγκατάσταση Συστημάτων Ποιότητας (ISO, HACCP, κλπ).
 • Σύνταξη προτάσεων Αναπτυξιακού Νόμου και Προγραμμάτων Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων.
 • Υποστήριξη εταιρειών σε Χρηματοοικονομικά Θέματα, όπως αξιολόγηση επενδύσεων, χρηματοδότηση από τράπεζες, αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων, κλπ.
 • Οργάνωση και παρακολούθηση της Λειτουργίας του Λογιστηρίου μιας επιχείρησης,  όπως τήρηση λογιστικών βιβλίων, κοστολόγηση, project μείωσης κόστους λειτουργιών, κλπ.
 • Αναδιοργάνωση Δικτύων Πωλήσεων.