ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / Cash Flow Workshop

ΣΤΟΧΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Όλες οι επιχειρήσεις στην σημερινή περίοδο της κρίσης αφιερώνουν πολύ σημαντικό χρόνο για την κατάρτιση και παρακολούθηση των ταμειακών ροών τους. Οι ταμειακές ροές σύμφωνα και με τα ΔΛΠ αποτελούν τον σημαντικότερο δείκτη και είναι ένα βασικό εργαλείο διαχείρισης μίας επιχείρησης το οποίο επιβάλλεται να παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα μέσω πρακτικών εφαρμογών να καταρτίζουν καταστάσεις ταμειακών ροών με βάση τον προϋπολογισμό της επιχείρησης, να υπολογίζουν τις εισροές – εκροές, να παρακολουθούν και να προγραμματίζουν τον τρόπο διαχείρισης των διαθεσίμων της. Επίσης, θα μάθουν να συντάσσουν απολογιστικές καταστάσεις ταμειακών ροών λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης προηγούμενων περιόδων. Θα μελετηθούν τρόποι βελτίωσης της ρευστότητας της επιχείρησης, η αξιολόγηση προμηθευτών / πελατών για την μείωση των επισφαλειών και ο καθορισμός των πιστωτικών ορίων και πλαφόν στους πελάτες. Τέλος, οι συμμετέχοντες θα μάθουν τους τρόπους με τους οποίους οι τράπεζες αξιολογούν τις επιχειρήσεις σχετικά με την πιστοληπτική τους ικανότητα.


ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Αίτια προβλημάτων ρευστότητας
 • Τρόποι βελτίωσης της ρευστότητας

ΕΙΣΡΟΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 • Πηγές χρηματοδότησης

- Από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
- Από λειτουργικές δραστηριότητες
- Από επενδυτικές δραστηριότητες

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

 • Μέθοδοι κατάρτισης ταμειακών ροών
 • Αξιολόγηση επιχειρήσεων από τις τράπεζες με βάση τις ταμειακές τους ροές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

 • Οικονομικοί Δείκτες ρευστότητας – ταμειακών ροών
 • Πρόβλεψη της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ – ΠΕΛΑΤΩΝ – ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 • Τρόποι ελέγχου της κερδοφορίας των προϊόντων
 • Τρόποι αξιολόγησης προμηθευτών και πελατών
 • Μέθοδοι ορισμού πιστωτικών όρων και υπολογισμός του πλαφόν των πελατών

ΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 • Μέθοδοι υπολογισμού της αξίας της επιχείρησης
 • Υπολογισμός αξίας της επιχείρησης με βάση την μέθοδο D.C.F. (Discounted Cash Flow)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

 • Πως υπολογίζεται το cash flow και ο ισολογισμός της επόμενης χρήσης από το λειτουργικό budget
 • Πως υπολογίζεται το cash flow από το λειτουργικό budget και τον ισολογισμό της προηγούμενης χρήσης
 • Πως εκτιμάται το μηνιαίο cash flow για την επόμενη χρήση από το λειτουργικό budget

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε Γενικούς και Οικονομικούς Διευθυντές, Στελέχη του Treasury management, Επιχειρηματίες και Ανώτερα Στελέχη της Οικονομικής Διεύθυνσης.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 • Εγχειρίδιο «Υπολογισμός Ρευστότητας Επιχειρήσεων / Cash Flow Workshop»
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Δωρεάν υποστήριξη μέσω επεξηγηματικών πληροφοριών πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κόστος συμμετοχής: 330 Ευρώ
Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%, και στην τρίτη και άνω συμμετοχές 20%
Σε φοιτητές και ανέργους παρέχεται έκπτωση 50%

Το κόστος συμμετοχής προπληρώνεται.
Αριθμός Λογαριασμού EUROBANK: 0026.0026.91.0201.568.322
ΙΒΑΝ: GR18.0260.0260.0009.1020.1568.322

Το σεμινάριο επιδοτείται από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45% του Ο.Α.Ε.Δ.
H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησής σας στο πρόγραμμα.
Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ:
2014


Υπεύθυνη επικοινωνίας:
Σοφιάννα Κουτσού
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210.60.96.450

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ισκαλατιάν Μαίρη : Είναι κάτοχος του MBA από το University of Strathclyde της Σκωτίας και πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών της Νομικής. Είναι Οικονομική Διευθύντρια σε εταιρεία παραγωγής καταναλωτικών αγαθών και έχει πολύ μεγάλη επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις Financial Controller, Εσωτερικού Ελεγκτή και Quality and Processes Manager σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο "ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / Cash Flow Workshop" μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • τηλεφωνικά στο 210.60.96.450

Ημερομηνία: 01/07/2014, 09:00 - 16:30